}
herbGmina
Bierzwnik

WÓJT GMINY BIERZWNIK

ogłasza dnia 25 stycznia 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) oraz na podstawie Uchwały Nr XII/50/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

„Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”– realizowane poprzez: prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, udział i reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach w ramach współzawodnictwa sportowego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”  to 60 000,00 zł – co stanowi max. 85% całkowitego kosztu zadania. Wymaga się min. 15% wkładu własnego.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie 22 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszego konkursu tj. od 26 stycznia 2016 r. do 16 lutego 2016 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73 – 240 Bierzwnik

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

Druk oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bierzwnik.pl – Aktualności – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.”  – Załącznik Nr 1 Oferta) oraz na stronie www.bierzwnik.pl w Aktualnościach.

 

 

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda