}
herbGmina
Bierzwnik

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA GMINY BIERZWNIK

Dnia 23 lipca 2020 roku, podczas XXVII uroczystej sesji Rady Gminy Bierzwnik, dokonano rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

 

Już po raz drugi, zgodnie z nowym przepisem ustawy o samorządzie gminnym, Pani Wójt Aneta Kołuda przedłożyła Radzie Gminy Bierzwnik Raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady.

Rada Gminy Bierzwnik po zapoznaniu się z „Raportem o stanie gminy Bierzwnik za 2019 rok”,  sprawozdaniem z wykonania budżetu,  wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która była pozytywna, udzieliła jednogłośnie, bezwzględną większością głosów wotum zaufania oraz  absolutorium dla  Pani Anety Kołudy Wójta Gminy Bierzwnik. Tym samym Pani Wójt uzyskała aprobatę Rady Gminy co do podejmowanych działań oraz rozwoju gminy.

Po udzieleniu absolutorium Przewodnicząca Rady Gminy Pani Beata Radziszewicz wraz z Radnymi,Wicestarostą Powiatu Choszczeńskiego p. Pawłem Szuber, Sekretarzem Gminy Bierzwnik p. Leszkiem Walochem, Kierownictwem Urzędu oraz Sołtysami złożyła Pani Wójt gratulacje i podziękowania za owocną pracę oraz życzyła dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy Bierzwnik i jej mieszkańców.

Szukaj w serwisie

e-Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

System Rada

e-BOI - Jak załatwić sprawę w urzędzie.

  • :
  • :

Kalendarz wydarzeń

Pogoda